#ایکس‌استک

#با ایکس‌استک همیشه از سایرین پیشتاز باشید

نمایش ورژن سیستم عامل ویندوز در دلفی‌

;
عنوان محتوا
عنوان نمایش ورژن سیستم عامل ویندوز در دلفی‌
زبان Delphi
مولف Death_Song [ نیمرخ مولف: Death_Song ]
سایت مولف https://xstack.ir
توضیحات
[نمایش ورژن سیستم عامل ویندوز در دلفی‌]
unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants,
 System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  btnVersion: TButton;
  btnPlatform: TButton;
  lblxstack: TLabel;
  procedure btnVersionClick(Sender: TObject);
  procedure btnPlatformClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.btnPlatformClick(Sender: TObject);
begin
 case Win32Platform of
  VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS: ShowMessage ('Windows 9x');
  VER_PLATFORM_WIN32_NT: ShowMessage ('Windows NT');
 end;
end;

procedure TForm1.btnVersionClick(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage('Running on Windows: ' +
  IntToStr(Win32MajorVersion) + '.' +
  IntToStr(Win32MinorVersion) + ' (Build ' +
  IntToStr(Win32BuildNumber) + ')')
end;

end.
نمایش: 155
زمان انتشار
4 ماه پیش
2020-10-07 01:56:25
برچسب ها
دانلود
عملیات

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید

منشتر کننده:
Death_Song Death_Song